Kurz 6
 
Variace
 Sexuální práva
 
Sexuální práva 2
 Sexuální práva 3
 
Historie
 Dva příklady
 Sexuální menšiny: úvod

Sexual Rights 3

Odchylky v sexuálním chování

Sexuální práva 3

Deklarace sexuálních práv

Sexualita je nedílnou součástí osobnosti každého člověka. Její plný rozvoj závisí na uspokojení základních lidských potřeb, jako je touha po kontaktu, intimitě, vyjadřování emocí, radosti, něze a lásce.
Sexualita je konstruována prostřednictvím interakce mezi individuální a sociální strukturou. Plný rozvoj lidské sexuality je zásadní pro pocit individuální, interpersonální a společenské pohody.
Sexuální práva jsou univerzální lidská práva založená na vrozené svobodě, důstojnosti a rovnosti všech lidských bytostí. Vzhledem k tomu, že zdraví je základním lidským právem, musí i sexuální zdraví být základním lidským právem. S cílem zajistit, aby lidské bytosti a společnosti rozvíjely zdravou sexualitu, následující sexuální práva musí být uznána, podporována, respektována a hájena ve všech společnostech a všemi prostředky. Sexuální zdraví je výsledkem prostředí, které uznává, respektuje a uplatňuje tato sexuální práva.

 1. Právo na sexuální svobodu. Sexuální svoboda znamená možnost, aby osoby vyjádřily svůj plný sexuální potenciál. To vylučuje všechny formy sexuálního nátlaku, vykořisťování a zneužívání v jakémkoliv čase a životní situaci.
 2. Právo na sexuální autonomii, sexuální integritu a bezpečnost těla. Toto právo zahrnuje možnost provádět autonomní rozhodnutí o svém sexuálním životě v rámci vlastní osobní a sociální etiky. To také zahrnuje kontrolu a požitek z našich vlastních těl bez mučení, mrzačení a násilí jakéhokoliv druhu.
 3. Právo na sexuální soukromí. Jedná se o právo na individuální rozhodnutí a chování v intimitě, pokud nebudou rušit sexuálních práva druhých.
 4. Právo na vlastní sexuální kapitál. To se týká osvobození od všech forem diskriminace, bez ohledu na pohlaví, sexuální orientaci, věk, rasu, společenskou třídu, náboženství nebo fyzické a emocionální postižení.
 5. Právo na sexuální rozkoš. Sexuální rozkoš, včetně autoerotiky, je zdrojem fyzické, psychické, duševní a duchovní pohody.
 6. Právo na emotivní sexuální vyjádření. Sexuální projev je více než erotické potěšení nebo sexuální akt. Jednotlivci mají právo vyjádřit svou sexualitu prostřednictvím komunikace, kontaktu, emocí a lásky.
 7. Právo na svobodné sexuální spojení. Znamená možnost vstoupit do manželství, nebo nikoliv, rozvádět se a vytvářet další typy zodpovědného sexuálního soužití.
 8. Právo na svobodnou a odpovědnou reprodukční volbu. Zahrnuje právo páru rozhodnout se, zda bude či nebude mít děti, svobodně si zvolit počet a dobu jejich početí, a právo na neomezený přístup k prostředkům regulace porodnosti.
 9. Právo na sexuální informace založené na vědeckém bádání. Toto právo znamená, že sexuální informace by měly být získávány prostřednictvím procesu nezatíženého a přitom vědecky etického bádání, a šířeny vhodným způsobem na všech společenských úrovních.
 10. Právo na úplnou sexuální výchovu. Sexuální výchova je celoživotní proces od narození v průběhu životního cyklu a měla by zahrnovat všechny sociální instituce.
 11. Právo na sexuální zdravotní péči. Sexuální zdravotní péče by měla být k dispozici pro prevenci a léčbu všech sexuálních chorob, problémů a poruch.

Přijato v Hongkongu na 14. Světovém sexuologickém kongresu, 26.srpna 1999

[Kurz 6] [Popis] [Jak kurz používat] [Úvod] [Vývoj] [Základní typy] [Variace] [Sexuální práva] [Sexuální práva 2] [Sexuální práva 3] [Historie] [Dva příklady] [Sexuální menšiny: úvod] [Zakázané chování] [Další texty] [Testy]