Free Online Courses

 

Josef Hynie
Historie sexuologického výzkumu v Československu

Erwin J. Haeberle
Otevrený prístup k sexuálnímu zdraví

Naše volne prístupné kurzy mohou být využívány kýmkoliv, kdekoliv a k jakýmkoliv úcelum.
S miliony uživatelu v témer stovce zemí je tento ucební program nejrozsáhlejším e-learningovým projektem na svete.

Kurzy jsou dostupné také v dalších jazycích – stací kliknout na príslušnou vlajecku: 

English Espanol

Portugues

Francais

Deutsch

Italiano

Magyarul

Czech

Chinese Simplified

Chinese Traditional

              Úvod:  Smysl a používání tohoto ucebního programu
           1. Základy lidské pohlavní anatomie a fyziologie
           2.
Lidská reprodukce
           3.
Telesné problémy žen a mužu
           4.
Pohlavne prenosné nemoci
           5. Sexuální dysfunkce a jejich lécba
           6. Lidské sexuální chování

Copyright (c.) 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 Erwin J. Haeberle
 

Úvod: Smysl a používání tohoto ucebního programu

Verím, že otevrený prístup k vedeckým informacím je cesta, která bude do budoucna nezbytná. Vzhledem k doporucení World Health Organization (WHO) proto nabízíme základní studijní program sexuálního zdraví. Jedná se o globální projekt, který je rozdelen na šest nezávislých, vzájemne se však doplnujících kurzu pokrývajících ty nejduležitejší aspekty.

Tyto e-learningové kurzy mají mnohé výhody:

1. Jsou a zustanou volne prístupné komukoliv.

2. Jsou postaveny nezávisle na technických “vychytávkách”, nepotrebují tedy instalaci speciálních doplnku (jako napr. JavaScript, Flash atd.). Mohou tedy být prístupné i z velmi starých a nevybavených pocítacu.

3. Kurzy nevyžadují žádnou prípravu, ani ze strany vyucujícího, ani ze strany studenta. Dále, jsou napsány takovým zpusobem, že je muže používat kdokoliv se stredoškolským vzdeláváním, opet nezávisle zda se jedná o studenta ci ucitele. Podmínkou nejsou ani vstupní znalosti z oblasti sexuality cloveka.

4. Kurzy se používají velmi jednoduše i v prostredí školní trídy – ucitel muže jednoduše promítnout kurz na projekcní plátno. Celý obsah lze pak procházet spolecne, krok po kroku pohým kliknutím myši.

5. Kurzy je jednoduché používat i doma – studenti mohou, opet pohým kliknutím, procházet kurzem dle svého uvážení a potreb a zamerit se na ta místa, která cítí vzhledem k blížící se zkoušce jako klícová.

Celkove vzato, kurzy poskytují podklad pro základní znalosti o lidské sexualite.

Prosím, vezmete na vedomí, že neposkytujeme odpovedi na otázky ke zkouškám a ani nenabízíme kvóty pro úspešné složení zkoušek – toto prenecháváme zcela na kompetenci institucí, které naše zkoušky budou využívat. V soucasné dobe existuje více než tucet podobných zkouškových aplikací – více zde. Tyto programy mohou naše kurzy bezezbytku využívat, jejich úspešné splnení však muže vyžadovat i další znalosti, nebo obsahovat vlastní výukový materiál.

“Sexuální zdraví” jako vedecká majorita, nebo minorita?

“Sexuální zdraví” lze studovat jako majoritní, hlavní predmet, nebo i jako doplnek – toto záleží na akademické instituci, která kurz používá. Nicméne WHO dopotrucuje, aby “lidská sexualita byla pojímána a vyvíjena jako autonomní a samostatná disciplína pro vzdelávání a tréning profesionálu v oblasti zdraví” (více zde.). Jako doplnek lze používat kurzy ke kterémukoliv studijnímu programu v rámci vzdelávání, psychologie, trestního práva, exekutivního práva, sociologie, sociální práce, výchovy a zdravotní prevence – abychom vyjmenovali alespon ty zíkladní. V urcitém smeru mohou být kurzy užívány i v oblasti medicíny.

March 2007

Erwin J. Haeberle
haeberlee@web.de